Tecnologia per determinar si la ventilació d’un habitatge és adequada i eficaç

Els experts estimen que la ventilació està implicada en el 5 o 6 per cent del total de la despesa energètica que es produeix en els països desenvolupats. No obstant això, fins fa alguns anys aquest aspecte no estava inclòs en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) d’Espanya. La redacció d’aquest apartat, denominat HS 3 Qualitat de l’Aire Interior, va córrer a càrrec del catedràtic de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat de Valladolid, Jesús Feijó, i per al seu desenvolupament es va proposar la realització d’una investigació complementària per a la validació d’alguns dels aspectes teòrics.

Aquesta investigació va centrar la tesi doctoral del professor de l’Escola Alberto Meissen i s’ha materialitzat en una metodologia per estimar, de forma virtual i experimental, l’eficàcia de la ventilació en locals residencials.

Com explica Alberto Meissen, la ventilació “té una gran importància des del punt de vista energètic a nivell global”, de manera d’actuar sobre els elements que estan relacionats “pot implicar un gran estalvi d’energia”. “Als habitatges entra aire no tractat, càlid a l’estiu i fred a l’hivern, que desajusta tot l’aire que està ambientat correctament”. Així, la metodologia dissenyada “desenvolupa una sèrie de pautes per a quantificar l’eficiència energètica dels sistemes de ventilació que estan instal · lats”.

Els investigadors, que formen part del recentment constituït Grup d’Arquitectura i Energia, són capaços de quantificar “si aquest sistema de ventilació s’adapta a la normativa o si necessita una major aportació de ventilació per aconseguir aquesta qualitat de l’aire mínima”. Així mateix, poden determinar “si amb unes certes pautes de disseny, incorporant menys cabal d’aire es pot aconseguir que la qualitat sigui igual de bona”, tenint en compte també que aquest marge d’estalvi en els cabals d’aire “suposa un important estalvi energètic “.

Aplicació empresarial

Respecte a l’interès que poden tenir les empreses en aquest treball de recerca aplicada, Meissa apunta a aquelles que fabriquen productes de construcció com noves obertures d’admissió, ja que les investigacions “podrien donar lloc a patents d’utilització conjunta”. De la mateixa manera, el grup pot realitzar auditories per a la inspecció i control de la ventilació d’edificis construïts i treballs de consultoria en les fases prèvies del projecte arquitectònic.

Simulació a través d’ordinadors

La tècnica emprada forma part del Catàleg de Coneixement i Tecnologia Transferible de la Fundació General de la Universitat de Valladolid en el marc del projecte T-CUE. A partir de les tipologies més representatives d’habitacions i altres locals de l’habitatge, els investigadors duen a terme un estudi virtual de les condicions de ventilació a través de programes informàtics de simulació. Posteriorment, validen les condicions de ventilació més representatives mitjançant l’experimentació real ‘in situ’ a través de gasos traçadors i equips específics de detecció. De forma simultània, estudien els procediments constructius de les reixetes, els conductes i les xemeneies, així com les repercussions econòmiques de les diferents variants.